^W góre
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

.


Ochrona Radiologiczna
Tel: 501-921-499
e-mail: biuro@ochrona-radiologiczna.pl

O Nas

CERTYFIKATY

 

1 SZTUKA - 199.00 PLN  

PRZY ZAKUPIE 2szt. 100 ZŁ RABATU + WYSYŁKA GRATIS

 2 SZTUKI - 299.00 PLN

 

 

                Model:
Osłona tarczycy RTG 0.50mmPb
         
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

 

Tekst alternatywny

 

Tekst alternatywny

 

 

 

 

 

 

Nadzór inspektora ochrony radiologicznej

 

 

 

 

 

 

Nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej

  Rola Inspektor Ochrony Radiologicznej w pracowni rentgenowskiej:

 • sprawuje kontrolę dawek indywidualnych pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • sprawuje zewnętrzny nadzór nad wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w pracowni RTG
 • sprawuje wewnętrzny nadzór nad wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w pracowni RTG
 • reprezentuje pracownię przed pracownikami organu kontrolującego

  Do obowiązków tych należy:

 1. nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy z aparatami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej;
 2. nadzór nad działaniem sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;
 3. nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;
 4. nadzór nad sprawnym działaniem aparatury dozymetrycznej oraz aparatury do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, jeżeli znajduje się na wyposażeniu jednostki ochrony zdrowia i jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej os oby;
 5. współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 6. nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej;
 7. dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki ochrony zdrowia;
 8. informowanie pracowników o otrzymanych przez nich dawkach promieniowania jonizującego;każdorazowe wyjaśnianie przyczyn wzrostu dawki indywidualnej ponad jej dotychczasowy poziom, w szczególności wyjaśnianie przyczyn przekroczenia limitów dawek i podejmowanie środków zaradczych oraz przekazywanie tych informacji kierownikowi jednostki ochrony zdrowia;
 9. współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program ochrony radiologicznej i służbami przeciwpożarowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 10. informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o stanie ochrony radiologicznej oraz przedstawienie mu w formie pisemnej propozycji w zakresie polepszenia tego stanu lub usunięcia nieprawidłowości;
 11. nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki ochrony zdrowia zaistnieje zdarzenie radiacyjne;
 12. nadzór nad dokumentacją, o której mowa w przepisach regulujących szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
 13. nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 14. ustalanie wyposażenia jednostki ochrony zdrowia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służąceg o do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym;
 15. występowanie do kierownika jednostki ochrony zdrowia z wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek;
 16. przedstawianie kierownikowi jednostki ochrony zdrowia opinii, w ramach badania i sprawdzania środków ochronnych i przyrządów pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 17. sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony radiologicznej i występowanie w tym zakresie z wnioskami do kierownika jednostki ochrony zdrowia;
 18. występowanie do kierownika jednostki ochrony zdrowia z wnioskami o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy;
 19. nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 20. opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej;
 21. nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY

     

SKLEP INTERNETOWY

   

LABORATORIUM KONTROLI RTG
CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
41-300, DĄBROWA GÓRNICZA
ul.KORCZAKA 2/79
NIP 6292254301
Tel. 32-739-03-23      Kom. 501-921-499
Fax. 32-739-03-15

 

 

Copyrigcht © 2013 Ochrona Radiologiczna Tel: 501-921-499